زنبور عسل

معده زنبور عسل

  زنبور عسل با تمام کوچکی اش دو معده دارد ، شهد گلهای مکیده شده وارد معده اول می شود…
زنبور عسل
زنبور عسل

زنبور عسل

زنبور عسل یکی از مفیدترین و شگفت انگیزترین مخلوقات خداوند است که بدون آن زندگی بر روی کره زمین اگر…
فهرست