Blog

شباهت رفتار و عملکرد انسان مومن به کارهای شگفت انگیز زنبور عسل

زنبور عسل
  • زنبور عسل از پلیدی ها و آلودگی ها بیزاری می جوید چنان که مومن نیز از گناهان و پلیدی ها و آلودگی ها ی جسمی و فکری اجتناب می ورزد.
  • تمام پرندگان و حشرات شب را به استراحت میپردازند، جز زنبور عسل که شب ها را بیش از روزها به کار و تلاش می گذرانند و بعضی مردم، شب ها به بستر غفلت و استراحت می آرمند. اما مومن در دل شب از بستر استراحت بر میخیزد و در محراب عبادت با خدایش راز و نیاز می کند.
  • زنبور عسل هرگز هوا پرست نیست بلکه دقیقا مطیع نظام اجتماعی و رهبری خود است و نیز انسان مومن، به هوا و هوس خویش عمل نمیکند بلکه از ائمه اطهار و رهبران دین که فرمان خدا را به مردم منتقل میکنند، کاملا فرمانبرداری و پیروی میکند.
  • زنبور عسل شب و روز در تلاش و خدمت به جامعه خویش و بشریت و کل موجودات است انسان مومن هم چنین است مضمون همین شعر سعدی که عبادت بجز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست.
  • زنبور عسل همه فعالیتش پر خیر و پر برکت است، از نوشش گرفته تا نیشش، انسان مومن نیز همه فعلش پر خیر و برکت است حتی نفسش.
فهرست